Algemeen

Alle door Robell International aangeboden activiteiten en evenementen vallen onder opleidingen en cursussen. Evenementen in de vorm van — of met behulp van — audio en/of video (live streams of eerder gemaakte opnamen) en/of in de vorm van — of met behulp van — afgebeelde en/of gedrukte media, downloadbaar of anderszins beschikbaar, vallen niet onder de aanschaf van producten of diensten.

Workshops, ontmoetingen, online cursussen, etc.

Voor The Wake Up Course gelden aparte voorwaarden. Zie verderop.

Tenzij expliciet anders vermeld is annulering/restitutie mogelijk tot vier weken voor aanvang, minus €5,- voor verwerking en terugboeking. Na deze termijn vindt geen restitutie meer plaats.

Bij annulering van een ontmoeting of ander evenement van de kant van Robell International word je daarvan op de hoogte gesteld en word je verzocht je bankgegevens terug te mailen. Het volledige bedrag – dus zonder aftrek van kosten – wordt daarna zo spoedig mogelijk teruggestort.

Bij verplaatsing van een ontmoeting of ander evenement word je daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Zo spoedig mogelijk daarna wordt een nieuwe datum bekend gemaakt. Behoudens online evenementen waarbij gedurende en/of naderhand de gelegenheid wordt gegeven materiaal te downloaden: mocht deze nieuwe datum niet uitkomen, dan word je verzocht je bankgegevens terug te mailen. Het volledige bedrag – dus zonder aftrek van kosten – wordt daarna zo spoedig mogelijk teruggestort. Indien binnen de dan in de e-mail gestelde redelijke termijn de gevraagde bankgegevens niet worden verstrekt, vervalt het recht op terugbetaling. Bij een online evenement, waarbij de gelegenheid wordt gegeven materiaal gedurende of naderhand te downloaden, is het bovenstaande met betrekking tot terugstorting niet van toepassing.

Het is in principe niet mogelijk een reservering te verplaatsen naar een andere datum dan waarvoor is gereserveerd. Indien het niet mogelijk is aanwezig te zijn, kun je uiterlijk twee weken van tevoren contact opnemen via info@tomdekok.nl. Er wordt dan bekeken of verplaatsing mogelijk is. Een besluit hieromtrent van Robell International is niet herroepbaar. Hierbij gelden onverlet de voorwaarden voor annulering/restitutie elders beschreven.

Robell International kan altijd zonder opgave van reden een reservering of deelname weigeren. In dat geval wordt deze beslissing zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien reeds is betaald wordt – nadat de bankgegevens van de persoon in kwestie zijn ontvangen – het volledig betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort.

Restitutie tijdens of na deelname, om welke reden dan ook, is niet mogelijk.

Deelname aan The Wake Up Course

Deelname aan The Wake Up Course geldt voor een aantal aaneengesloten maanden over de periode die op dat moment staat aangegeven op de website, of schriftelijk is overeengekomen. Doe je mee met The Wake Up Course, dan is je deelname een feit met je eerste reservering. Restitutie is daarna niet meer mogelijk.

Er bestaat de mogelijkheid om The Wake Up Course in maandelijkse delen te betalen. Hiervoor ontvang je automatisch iedere maand een factuur. Je betaling dient steeds voor de komende ontmoetingsdatum binnen te zijn en/of binnen de gestelde betalingstermijn.

Ben je een Wake Up Course ontmoeting afwezig en betaal je in delen, dan dien je wel gewoon je deelbetaling te voldoen. Stop je tussentijds, om welke reden dan ook, dan geldt hetzelfde.

Alle Wake Up Course data zijn onder voorbehoud. Hoewel er alles aan wordt gedaan deze geplande data te handhaven, kan het zijn dat een of meerdere data worden gewijzigd. Is dat het geval, dan wordt geen restitutie verleend.

Bij uitval van een datum door verhindering van de kant van Robell International, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vastgesteld. Hoewel vanzelfsprekend zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemers, wordt de uiteindelijke datum bepaald door Robell International. Er wordt geen restitutie verleend bij verhindering van de kant van de deelnemer.

Bij een structureel uitblijven van betalingen kan het resterende bedrag ineens worden gefactureerd en/of de incasso uit handen worden gegeven. Alle bijkomende kosten en wettelijke rente zijn dan voor rekening van de deelnemer.

Voordat een Wake Up Course van start is gegaan, kan Robell International te allen tijde beslissen een reservering voor deelname te weigeren, zonder opgaaf van redenen. Het volledige reeds betaalde bedrag wordt dan – zonder aftrek van kosten – zo spoedig mogelijk teruggestort.

Indien een deelnemer zich tijdens The Wake Up Course ontmoetingen op een wijze gedraagt die het verloop ervan verstoort of onmogelijk maakt, behoudt Robell International zich het recht voor om de deelnemer in kwestie te verwijderen of niet langer toe te laten. Ongeacht of dit voor één enkele ontmoeting geldt of voor de rest van The Wake Up Course wordt dan geen restitutie verleend.

Registratie evenementen

Het is niet toegestaan een ontmoeting of ander evenement vast te leggen in welke vorm dan ook (audio, video, fotografie, etc), uitgezonderd het maken van aantekeningen. Vastgelegd materiaal zonder schriftelijke toestemming vooraf is automatisch eigendom van Robell International. Distributie en/of het beschikbaar maken van vastgelegde evenementen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Het kan zijn dat een ontmoeting of ander evenement wordt vastgelegd in de vorm van audio, video of fotografie. Met je reservering ga je hiermee akkoord en sta je alle rechten met betrekking tot het materiaal af aan Robell International.

Vrijwaring

Robell International en personen welke in opdracht van Robell International handelen gedurende door Robell International georganiseerde evenementen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook – direct of indirect – ontstaan aan of bij deelnemers. Bij deelname aan een evenement – middels aanwezigheid, al dan niet gereserveerd en/of betaald – gaat de deelnemer akkoord met het bovenstaande.

Robell International en personen welke in opdracht van Robell International handelen geven nimmer medisch advies. Uitingen van Robell International en personen welke in opdracht van Robell International handelen dienen dan ook nooit te worden opgevat als zodanig.

Deze voorwaarden reservering en vrijwaring versie 09122015 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27261302.

De handelsnaam 'Tom de Kok' is gewijzigd in 'Robell International' op 22 juni 2020. Dit heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de voorwaarden en vrijwaring.